Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Význam slova „rovn��” v Krátkom slovníku slovenského jazyka


Slovník skrátil hľadané slovo, pretože nenašiel presný výraz.

rovnako

I. prísl.

1. takisto, zhodne, jednako: r. veľký, pekný

2. bez zmeny, vždy takisto, nepremenne: rozpráva každý deň r.

II. čast. zdôrazňuje platnosť výpovede (s odporovacím odtienkom), aj tak, jednako: je to r. dobrý človek;
r. to znie nepravdepodobne

rovnaký príd. m.

1. majúci také vlastnosti, rozmery ap. ako niečo iné, zhodný, jednaký: mám r-é šaty ako ty;
r. plat;
r-é názory, povinnosti

2. úplne sa s niečím zhodujúci, ten istý, totožný: bolí ma to stále na r-om mieste

mať r. meter na niekoho rovnako pristupovať k niekomu;

rovn nedok.

1. (hladením) robiť na povrchu rovným, urovnávať: r. pokrkvaný papier, látku;
r. cestu, dvor

2. robiť rovným, narovnávať, vyrovnávať: r. drôt

3. ukladať podľa istého pravidla, usporadúvať, upravovať: r. poháriky, knihy

// rovnať sa

1. byť taký ako niekto iný, mať rovnakú hodnotu, cenu ako niekto iný, niečo iné: v robote sa r-l otcovi;
táto udalosť sa r-á historickému medzníku;
mat. súčet uhlov v trojuholníku sa r-á dvom pravým uhlom

2. pokladať sa za rovného, prirovnávať sa: šikovnosťou sa nemohol s ním r.

rovnica -e -níc žen. r.

1. mat. zápis vyjadrujúci rovnosť 2 výrazov, kt. obsahujú konštanty i premenné: lineárna, kvadratická r.

2. chem. znázornenie reakcie chem. vzorcami, číslami a značkami

rovník -a muž. r. myslená kružnica na zemskom povrchu, ktorej rovina je stredom Zeme, ekvátor;

rovníkový príd. m.: r-á oblasť

rovnítko, správ. znamienko rovnosti, znak rovnosti

rovno

I. prísl.

1. bez ohnutia, neohnuto, priamo: stáť, sedieť, ležať r.

2. vzpriamene, kolmo: držať telo r., dym stúpa r. k oblohe

3. vo vodorovnej polohe, do vodorovnej polohy, vodorovne: polica visí r.

4. najkratšou cestou, bez okľúk ap.; priamo: dieťa beží r. k matke;
zo stanice šiel r. domov

5. bez odchýlenia sa, presne, priamo: mám r. 100 korún;
tehla mu spadla r. na hlavu;
trafiť r. do srdca

6. bez pretvárky, otvorene, úprimne: napísal jej r., že nepríde;
povedať niekomu niečo r. (do očí)

7. bez sprostredkovania, bezprostredne, priamo: pil víno r. z fľaše

II. čast. zdôrazňuje platnosť výrazu, priam: iron. r. teba som tu potreboval!

rovnobežka -y -žiek žen. r.

1. geom. rovnobežky priamky v rovine, kt. nemajú nijaký spoločný bod

2. geogr. myslená kružnica na zemskom povrchu rovnobežná s rovníkom;

rovnobežkový príd. m.

rovnobežne prísl.;

rovnobežník -a muž. r. geom. štvoruholník, ktorého protiľahlé strany sú rovnobežné

rovnobežnosť -i žen. r.

rovnobežný príd. m. kt. prebieha v rovnakej vzdialenosti od istej čiary, plochy, paralelný: r-é čiary, r-é cesty;
geom. r-é roviny;

rovnocenne prísl.;

rovnocennosť -i žen. r.

rovnocenný príd. m. kt. má rovnakú cenu, hodnotu, platnosť ako niekto iný al. niečo iné: r. partner, r-é postavenie;

rovnodennosť -i žen. r. čas prechodu Slnka zo sev. polgule na juž. al. naopak: jarná, jesenná r.

rovnomenný príd. m. kt. má rovnaké, rovnako znejúce meno: hlavná postava v r-j hre

rovnomerne prísl.: r. schnúť, r. sa vyvíjať;

rovnomernosť -i žen. r.

rovnomerný príd. m. kt. má, zachováva rovnakú intenzitu, pravidelný: r-á teplota, r-á rýchlosť, r-é rozloženie síl, r-é plnenie úloh;

rovnopis -u muž. r. odb. jedna z 2 al. viacerých rovnako znejúcich listín: r. protokolu

rovnoprávne prísl.;

rovnoprávnosť -i žen. r.: r. národov

rovnoprávny príd. m. kt. má rovné práva; na nich založený: r. občan, člen spoločnosti;
r-e postavenie, r-a dohoda;

Naposledy hľadané výrazy

1. rovn�� v Krátkom slovníku SJ